Вход Регистрация
О насБиблиотека
детям
Читателям Филиалы Информационные
ресурсы
Новости
и события
Методическая
копилка
Молодёжная
площадка
Краеведение Контакты Гостевая
книга
Новинки отраслевой литературы

Сцяцко, В.
"Нязломны. Аляксей Талай"
Издательство: Звязда
Кол-во страниц: 182
Год издания: 2021
Место издания: Мінск
Прочитать аннотацию
   Выбух міны, якая затаілася з вайны, зрабіў шаснаццацігадовага падлетка іншым. Іншым стала ўсё ягонае жыццё, якое ўрачам цудам удалося выратаваць.@Аляксей Талай – параалімпійскі чэмпіён, спартыўны і грамадскі дзеяч, бізнесмен, шчаслівы муж і бацька чацвярых дзяцей.@Кніга журналісткі Валерыі Сцяцко "Нязломны: Аляксей Талай" – пра барацьбу за жыццё і пераадоленне цяжкасцей, пра шлях да алімпійскіх вышынь, цяжкую працу і перамогу, пра родных і блізкіх, пра сяброў і чалавечае шчасце. Гэта восьмае выданне серыі "Адрасы Беларусі ў свеце".
Лабачэўская, В. А.
Беларускія посцілкі і дываны : антрапалогія і мастацтва традыцыйнай рэчы
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 286 с.
Год издания: 2021.
Место издания: Мінск
Прочитать аннотацию
   У кнізе прадстаўлены асноўныя віды і мастацка-тэхналагічныя асаблівасці тканых посцілак і дываноў, што былі створаны ў беларускай вёсцы ў канцы ХІХ–ХХ ст. Даследуецца антрапалогія гэтых рэчаў, якія знітаваны з чалавекам традыцыйнай культуры, спадарожнічалі яму ў побыце і абрадах, па-мастацку выявілі яго ідэалы і ўяўленні аб прыгажосці. Творы народнага тэкстыльнага мастацтва разгледжаны як выдатная з’ява беларускай нацыянальнай культуры. Выданне дапоўнена слоўнікам народнай тэрміналогіі ў гэтай галіне.
   Кніга будзе карысна ў музейнай справе, дызайнерам і мастакам, у працы дамоў рамёстваў і шырокаму колу аматараў беларускага народнага мастацтва.
Археологическое наследие Беларуси
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 198, [1] с.
Год издания: 2020
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию
   Издание подготовлено по материалам, хранящимся в научных археологических фондах и представленным в археологической научно-музейной экспозиции Института истории НАН Беларуси. Содержит уникальные экспонаты, переданные учеными Института истории и исследователями, работающими в сфере образования и культуры, в государственные и ведомственные музейные экспозиции страны. Знакомит с материалами, раскрывающими богатство и своеобразие культуры белорусских земель с глубокой древности и до конца XVIII в., а также отображает весь спектр хозяйственно-производственной деятельности, быта, культурной и духовной жизни людей, населявших территорию нашей страны в разные эпохи, их связи с окружающим миром. Предназначена для научных работников, преподавателей учебных заведений, сотрудников музеев и всех, кто интересуется краеведением.
Беларусь у полымі 1941 года : да 80-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 293, [1] с.
Год издания: 2021
Место издания: Мінск :
Прочитать аннотацию
У зборніку навуковых артыкулаў змешчаны матэрыялы па ваеннай гісторыі Беларусі напярэдадні і пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Асаблівая ўвага акцэнтуецца на пытаннях падрыхтоўкі і правядзення баявых дзеянняў злучэнняў і часцей Чырвонай Арміі на тэры- торыі Беларусі летам 1941 г., мабілізацыйных і эвакуацыйных мерапрыемствах, пытан- нях акупацыйнага рэжыму, удзелу моладзі ў партызанскай і падпольнай барацьбе, падзей мінулай вайны ў гістарычнай памяці беларускага народа.
Праца будзе карыснай для гісторыкаў, вайскоўцаў, усіх тых, хто цікавіцца ваеннай гісторыяй і гісторыяй Айчыны.
Филатова, Е. Н.
Белорусско-литовские земли в 1772—1860 гг. : человек и общество
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 334, [1] с.
Год издания: 2021
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию
   В работе предпринята попытка рассмотреть историю общества белорусско-литовских земель в период с 1772 по 1860 г., когда происходило изменение государственности, связанное с тремя русско-польскими войнами, и территория в результате трех разделов Речи Посполитой перешла к Российской империи. Целью исследования было показать, как этот переход повлиял на жизнь общества, структуру сословий, а также на судьбу конкретного рода, семьи, отдельных людей. В качестве исторического фона привлечены исследования по сословной, конфессиональной, гендерной, военной истории, этнографические исследования.
Адресуется специалистам-историкам, обществоведам, преподавателям и студентам, а также всем читателям, интересующимся историей Беларуси.
Смирнов, Н. И.
Партизанский "Второй фронт" в Беларуси : имена, факты, операции НКВД (НКГБ) в тылу врага
Издательство: Звязда
Кол-во страниц: 421
Год издания: 2020
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию
   В этой книге речь идет о событиях и фактах героической борьбы на оккупированной врагом территории Беларуси (1941-1944гг.) сотрудников органов государственной безопасности СССР и БССР совместно с местным населением и при поддержке в ходе осуществления своей разведывательной, контрразведывательной и разведывательно-диверсионной деятельности против нацистских оккупантов.
   Показана роль органов государственной безопасности в решении задач по защите Отечества в условиях войны. Приводятся также отдельные документы, которые определяли основные направления деятельности оперативных отрядов и групп органов (НКГБ) БССР и СССР, примеры из практики профессиональной работы ряда чекистов в партизанских отрядах.
Шарков, А. В.
По следам Польско - советской войны 1919-1920
Издательство: Звязда
Кол-во страниц: 231
Год издания: 2020
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию
   В книге  объективно освещены основные события Польско-советской войны 1919–1920 гг., а также при помощи актуального фотоматериала представлены общественности захоронения и мемориалы погибших воинов противоборствовавших сторон. Авторы в течение нескольких лет кропотливо собирали материал: изучали архивные документы, беседовали со многими людьми, посещали захоронения советских и польских воинов на территории Беларуси и Польши, готовили большой фотоматериал.
   Материалы экспедиций авторов служат основой формирования научных фондов и экспозиции музея памяти, создающегося в Храме-Памятнике в честь Всех Святых в Минске.
   Книга предназначена для профессиональных историков, краеведов, архивистов, работников музеев, студентов и аспирантов учреждений образования, она является своеобразным справочником, который будет полезен для всех желающих посетить места сражений.
Масляніцына, І. А.
Легендарныя героі беларускай гісторыі XI—XIX ст. : гістарычныя нарысы
Издательство: Звязда
Кол-во страниц: 334
Год издания: 2020
Место издания: Мінск
Прочитать аннотацию
   Кніга Ірыны Масляніцынай і Міколы Багадзяжа "Легендарныя героі беларускай гісторыі. ХІ-ХІХ" распавядае пра самых любімых герояў нашага народа. Іх жыццяпісы апаэтызаваны і насычаны легендамі, што стварылі ўдзячныя нашчадкі. Іншы раз менавіта гэтыя легенды становяцца адпраўным пунктам для ўяўлення маладых баларусаў пра беларускую гісторыю.
   Асаблівую цікавасць выклікае нарыс  “І паўстала вежа Камянецкая”, што апавядае пра Уладзіміра Васількавіча – заснавальніка Каменца.
   Рэальныя падрабязныя біяграфіі, новыя, раней невядомыя факты, новыя ракурсы вядомых падзей, разгадкі гістарычных таямніц - усё гэта чакае на старонках кнігі цікаўнага чытача.
Лютко, С.
Великое наследие Беларуси
Издательство: Беларусь
Кол-во страниц: 310
Год издания: 2019
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию

   Главным богатством страны являются люди. Наличие богатых природных ископаемых и выгодное географическое положение-это, конечно, мощные бонусы для тех народов, которые ими обладают, но, вместе с тем, история неоднократно убедительно доказывала, что талантливые, образованные и трудолюбивые граждане способны превратить страну с суровым климатом и ограниченными природными ресурсами в процветающее богатое государство. В книге рассказывается о белорусах и уроженцах Беларуси, которые внесли огромный вклад в развитие цивилизации, - великих ученых и знаменитых путешественников, талантливых писателей, композиторов и художников, известных политиков и знаменитых воевод.

Уголовный кодекс Республики Беларусь: научно-практический комментарий
Издательство: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
Кол-во страниц: 1000
Год издания: 2019
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию
Книга содержит постатейный научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. 
Дается научное толкование норм Уголовного кодекса Республики Беларусь, основанное на новейших достижениях науки уголовного права и сложившейся судебной практики, а также системном анализе норм Уголовного кодекса Республики Беларусь, в соответствии с концептуальными подходами, которые были заложены в ходе его разработки авторитетными представителями национальной школы уголовного права. Издание рекомендуется в качестве учебного и практического пособия для судей, работников правоохранительных органов, адвокатов, студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических учебных заведений.
Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать. Иллюстрированная энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Кол-во страниц: 302, [1] с.
Год издания: 2019
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию
   Иллюстрированная энциклопедия посвященная трагедии белорусских деревень, сожженных нацистами вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны. Книга наглядно показывает злодеяния захватчиков на белорусской земле, жертвы среди мирного населения, увековечение памяти погибших. Издание представляет особый интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также всех, кто интересуется национальным историческим наследием Беларуси.
Беларусь партизанская
Жанр: иллюстрированная энциклопедия
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Год издания: 2019
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию
   Иллюстрированная энциклопедия, посвящена партизанскому движению — уникальной странице в истории Беларуси, каждого региона страны. Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также партизанские будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты, иллюстрации, архивные документы, музейные экспонаты и экспозиции, памятники и мемориалы раскрывают историю развития партизанского движения в Беларуси и одновременно показывают, как жили простые люди в этот сложный период, как действовали партизанские лагеря, госпитали, школы, мастерские, как жили и сражались целые партизанские зоны.
Вяршыцкая, Т. Р.
Боль і гнеў. Халакост і Супраціўленне ў Навагрудку
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Кол-во страниц: 141, [2] с.
Год издания: 2019
Место издания: Мінск
Прочитать аннотацию
   Кніга прысвечана падзеям Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Навагрудскага і некаторых суседніх раёнаў Гродзенскай і Мінскай абласцей. У цэнтры ўвагі трагедыя татальнага знішчэння нямецка-фашысцкімі захопнікамі яўрэйскага насельніцтва Навагрудчыны, яго гераічнае супраціўленне нацысцкім катам, якое дазволіла выжыць шматлікім вязням гета. Вялікую цікавасць для чытачоў уяўляюць гісторыя легендарных уцёкаў праз таемна пракапаны тунэль вязняў Навагрудскага гета, аповед пра стварэнне і дзейнасць яўрэйскага партызанскага атрада Т. Бельскага, пра пасляваенныя лёсы ўдзельнікаў Супраціўлення.
Яцкевіч, Н. А.
Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Кол-во страниц: 123, [4] с.
Год издания: 2019
Место издания: Мінск
Прочитать аннотацию
   Кніга прысвечана адной з самых трагічных старонак гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі — масавай гібелі савецкіх ваеннаслужачых у Масюкоўшчынскім лагеры ваеннапалонных. У 1941—1944 гадах тут былі расстраляны, закатаваны нацыстамі, загінулі ад голаду, холаду і эпідэмій звыш 80 тысяч чалавек. У кнізе таксама расказваецца і аб іншых буйных лагерах ваеннапалонных, у кожным з якіх загінулі дзясяткі тысяч чалавек.
Янка Купала
Жанр: энцыклапедыя
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Год издания: 2019
Место издания: МІнск
Прочитать аннотацию
   Тры тома энцыклапедыі падрыхтаваны да 135-годдзя з дня нарадження народнага паэта Беларусі. Выданне асвятляе жыццёвы і творцы шлях класіка беларускай літературы, аналізуе ўсе яго паэтычныя, празаічныя, публіцыстычныя, драматургічныя творы, іх змест, літаратурна-мастацкі якасці, умовы падрыхтоўкі, распявадае аб краінах і гарадах, якія наведваў Янка Купала, уключае біяграфіі людзей, з якімі ён быў звязаны пры жыцці ці якія аказалі ўплыў на яго творцасць. Раскрываецца вобраз народнага песняра ў беларускім кіна- і тэатральным мастацтве, жывапісе, літературы.

Качан, Г. К.
На счастье, на долю: традиционные народные куклы
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Кол-во страниц: 70, [1] с
Год издания: 2019
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию
   Книга посвящена изготовлению традиционной народной куклы. В издании представлены пошаговые мастер-классы по изготовлению совершенно новых кукол народного мастера Г. Качан, не вошедших в первую книгу. Книга будет интересна как начинающим, так и опытным мастерам, желающим наполнить свою жизнь гармонией и положительной энергией.
Пратасеня, М. А.
Гліняная казка
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Кол-во страниц: 70, [1] с
Год издания: 2019
Место издания: Минск
Прочитать аннотацию
   Пратасеня М.А., беларускі народны майстар мастацкай керамікі, пазнаёміць вас з мастацтвам гліны і агню, падзеліцца сакрэтамі і тэхналогіямі вырабу керамікі. Выданне зацікавіць вопытных майстроў, аматараў, настаўнікаў і вучняў. Гэта книга стане неад’емным памочнікам на занятках у гуртках, студыях, майстар-класах.
Спорт вышэйшых дасягненняў
Издательство: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Кол-во страниц: 91, [4] с.
Год издания: 2019
Место издания: Мінск
Прочитать аннотацию
   Выданне распавядае пра гісторыю алімпійскага руху ў цэлым і Еўрапейскія гульні прыватнасці, пра ўдзел беларускіх спартсменаў у першым еўрапейскім спартыўным мерапрыемстве і беларускія спартыўныя аб’екты сусветнага ўзроўню, на якіх праходзілі спаборніцтвы II Еўрапейскіх гульняў у Мінску ў чэрвені 2019 года.
Народныя музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі
Кол-во страниц: 214, [1] с.
Год издания: 2019
Место издания: Мінск
Прочитать аннотацию
   Выданне прысвечана музеям устаноў адукацыі, якія маюць статус «народны». Выданне мае вялікае значэнне ў справе захавання беларускай самабытнай культурнай спадчыны, патрыятычнага выхавання дзяцей і падлеткаў і будзе карысным усім, хто зацікаўлены развіццём музейнай справы ў краіне, заняты зберажэннем матэрыяльных і нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь.
Вернуться к списку разделов
© 2011. Каменецкая центральная районная библиотека им.В.М. Игнатовского